Sholo the Neubian

Taken at Scarborough Faire in Waxahachie, Texas.